Articles

ฮกเหล็ง

Poria coco, China Root, Fu ling

ชื่อภาษาอังกฤษ
Poria cocos (China Root / Fu ling)

ส่วนที่ใช้
เนื้อในและเปลือกนอก

ฤทธิ์และรส
ฤทธิ์ปานกลาง รสจืดออกหวานเล็กน้อย

สรรพคุณ
ช่วยการไหลเวียนของน้ำในร่างกาย ช่วยย่อยอาหาร ขับปัสสาวะ เสริมสมรรถภาพทางเพศ เสริมความจำ

 

ฮกเหล็ง เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาบุรุษ 2000 สูตรผสมโสม