Articles

สงขลา

ชวนฟาร์มาซี ที่อยู่ 42 ถ.วิเชียรชม อ.เมือง จ. สงขลา  โทร. 074-311745

ชัยเภสัช ที่อยู่ 55 ถ.เพชรคีรี อ.เมือง จ. สงขลา  โทร. 074-311117

ว.จุติเภสัช ที่อยู่ 41 ซอย 2 ถ.จุติอนุสรณ์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  โทร. 074-239185

หาดใหญ่ วี.อาร์. ที่อยู่ 59 ถ.เชื่อมรัฐอุทิศ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  โทร. 074-236994, 074-246795

อิ่มอุดมโอสถ 2 ที่อยู่ 1043 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ 90110 จ. สงขลา  โทร. 074-253883

เจริญสุขเภสัช ที่อยู่ 251/1 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา  โทร. 074-243822, 074-349155, 074-237006

ดุสิตฟาร์มาซี  ที่อยู่ 78 ถ.กาญจนวนิช หมู่ 15 บ.คลองแงะ ต.พังลา อ.สะเดา จ. สงขลา  โทร. 074-541-039