Articles

ภูเก็ต

เจริญเภสัช ที่อยู่ 52 ถ.ระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โทร. 076-213407, 076-258-064

ธีระโอสถ ที่อยู่ 83 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง 83000 จ.ภูเก็ต  โทร. 076-211-162, 076-212-283

ฮับซุ่นโอสถ  ที่อยู่ 4 กระบี่ ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต  โทร. 076-212-057