Articles

ฉะเชิงเทรา

ฮั่วจี่ตึ๊ง ที่อยู่ 80-82 ถ.พานิช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-511062, 038-515962

จี้อันโอสถ ที่อยู่ 228-30 พานิช ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  24000 โทร. 038-511-088

ซื่อตรงฟาร์มาซี ที่อยู่ 92/7-8 ถ.ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-511-388

ท่าเกวียนเวชภัณฑ์ ที่อยู่ 888/2 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 038-551-078

พนมฟาร์มาซี ที่อยู่ 912 ต.พนม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120 โทร. 038-551-424

หมอไฝ ที่อยู่ 137-9 ชุมพล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-511-252, 038-511-789, 038-511-843

จี้อันตึ๊ง ที่อยู่ 129/1-2 ถ.ระเบียบกิจอนุสรณ์ ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110