Articles

อุตรดิตถ์

เอเชียฟาร์มา  ที่อยู่ 574 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-411-760, 055-429-052

ไพศาลเภสัช  ที่อยู่ 10-12 ถ.ตุลาสถิตย์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-411-339

ต.เจริญเภสัช  ที่อยู่ 17 ถ.ชื่นฤดี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-411-927

วิโรจน์เภสัช  ที่อยู่ 1/82 สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-411-097

ศิริเภสัช  ที่อยู่ 1/7 มุขศาลา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-411-697

ศิริเภสัช 2  ที่อยู่ 2/1 จิตรเพลิน ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทร. 055-409-244

จี้อันจั่นโอสถ  ที่อยู่ 126-128 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิษฐ์  โทร. 055-411-031