Articles

พะเยา

ไพบูลย์เภสัช  ที่อยู่ 2-4 ดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 054-431-216, 054-482-655

นำชัยเภสัช  ที่อยู่ 871/42 ราชสัมพันธ์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 054-431-852

รุ่งอรุณโอสถ  ที่อยู่ 871/62 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 054-431-064

สยามเวชภัณฑ์ ที่อยู่ 861, 863 พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 054-431-292, 054-431-864

หลิ่มหยูหลี  ที่อยู่ 1 ดอนสนาม ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ. พะเยา 56000  โทร. 054-431-097

แม่นาเรือเภสัช  ที่อยู่ 76/1 หมู่ 17 (หน้าวัดแม่นาเรือ) ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000  โทร. 061-796-3072